Vedtægter for REGION NORD FOTO – sammenslutningen af aktive fotoklubber

 

§ 1.      Definition

REGION NORD FOTO er et samarbejdsforum for aktive fotoklubber i og omkring Hovedstadsregionen.

§ 2.      Formål

Samarbejdsforummets formål er at udbrede kendskabet til fotografiet og igangsætte aktiviteter, der er til gavn og glæde for samtlige medlemmer af de tilsluttede klubber. Nærmere præciseret at arrangere fælles konkurrencer og fototure samt påtage sig opgaver, der er for store til de enkelte klubber.

§ 3.      Tegning

REGION NORD FOTO tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forhold.

§ 4.      Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april. Årsregnskabet skal revideres af den valgte revisor.

Ved arrangementer står den arrangerende klub for arrangementets økonomi og kan opkræve et deltagergebyr. Ved afholdelse af REGION NORD FOTO’s konkurrencer dækkes udgifter og præmier af REGION NORD FOTO.

§ 5.      Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet er REGION NORD FOTO’s øverste myndighed. Mødet afholdes i maj måned og indkaldes med mindst 5 ugers varsel. Hver klub udpeger én delegeret hertil som kontaktperson. Hver klub har én stemme på mødet og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Se dog § 9 og §11.

Ved repræsentantskabsmødet vælges en bestyrelse bestående af: formand, kasserer/næstformand, billedsekretær, hjemmesideredaktør og suppleant.

I lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem, i ulige vælges kasserer/næstformand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Derudover vælges i ulige år en revisor for en 2-årig periode

Dagsorden skal omfatte:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Kommende sæsons aktiviteter
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal indsendes til formanden senest 3 uger før mødet. Indkomne forslag, regnskab og budgetforslag udsendes 2 uger før mødet.

§ 6.      Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemsklubberne fremsætter begrundet anmodning derom. I sådanne tilfælde skal mødet afholdes senest fire uger efter anmodningen.

§7         Arrangementer og konkurrencer

Repræsentantskabsmødet udlægger overordnet den kommende sæsons konkurrencer og arrangementer til de tilsluttede klubber, der står for alt, hvad der kræves for arrangementets gennemførelse. Bestyrelsen kan godkende enkeltstående arrangementer i løbet af året.

§7a     Region Nord Fotos konkurrencer

De 4 faste konkurrencer afvikles ved, at klubberne afleverer deres konkurrencebilleder til REGION NORD FOTO’s billedsekretær og deltagergebyr indsættes på foreningens konto.

Bestyrelsen fastlægger regler for afholdelse af konkurrencer.

§ 8.      Kontingent

Repræsentantskabsmødet fastlægger et kontingent til dækning af REGION NORD FOTO’s arbejde.

§ 9.      Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på et repræsentantskabsmøde, hvor ændringsforslagene fremgår af dagsordenen.

§ 10.   Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen har ansvaret for, at de arrangerende klubber udfører deres opgaver med hensyn til afholdelse af konkurrencer og andre arrangementer.

§ 11.   Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder.

Ved REGION NORD FOTO´s opløsning fordeles foreningens aktiver mellem medlemsklubberne.

Vedtaget 24. september 1990 og ændret på årsmøder den 10. maj 1995, 14. maj 1996, 25. maj 2011, 29. maj, 2013, 27. maj 2015 og 18. maj 2017.